உதவும் கரங்கள்

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் அரசியற் செயற்பாடுகளை கட்டமைப்பு ரீதியாக மேலும் விரிவாக்கம் செய்து வருவதையும், சமூகநலத் திட்டங்களை தொடர்ந்தும் செயற்படுத்த முயற்சி செய்வதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள்.

Thursday, September 6th, 2018
என் மரியாதைக்கும், அன்புக்கும் உரித்தான தோழர்களே…. .ஆதரவாளர்களே….. நலன் விரும்பிகளே…! உங்களுக்கு வணக்கம். ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் அரசியற் செயற்பாடுகளை கட்டமைப்பு ரீதியாக மேலும்... [ மேலும் படிக்க ]

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் அரசியற் செயற்பாடுகளை கட்டமைப்பு ரீதியாக மேலும் விரிவாக்கம் செய்து வருவதையும்,சமூகநலத் திட்டங்களை தொடர்ந்தும் செயற்படுத்த முயற்சி செய்வதையும் நீங்கள் அறிவீர்கள்.

Sunday, February 5th, 2017
என் மரியாதைக்கும்,அன்புக்கும் உரித்தானதோழர்களே…. .ஆதரவாளர்களே….. நலன் விரும்பிகளே…! உங்களுக்கு வணக்கம். ஈழ  மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் அரசியற் செயற்பாடுகளை கட்டமைப்பு ரீதியாகமேலும்... [ மேலும் படிக்க ]