• கேலிச் சித்திரம்

  • கேலிச்சித்திரம் DDtv sri lanka tamil news 2016.07.22
  • கேலிச்சித்திரம் DDTV sri lanka tamil news 2016.07.06
  • கேலிச்சித்திரம் DDTv sri lanka tamil news 2016.07.04
 • Video செய்திகள்

 • மகாவலித்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடாது - தவராசா DDTV sri lanka tamil news 27.07.2016
 • கூட்டு எதிர்க்கடசியின் பாதயாத்திரைக்கு அனுமதி இல்லை DDtv sri lanka tamil news 27.07.2016
 • மத்திய கிழக்கில் அடிமைப்படும் இலங்கையர்கள் DDTv sri lanka tamil news 27.07.2016
 • யாழ் பல்கலை தாக்குதலில் பின்னணியில் - குரே DDtv sri lanka tamil news 2016.07.23
 • நாட்டை பிளவுபடுத்தும் அரசியலமைப்புக்கு இடமில்லை பிரதமர் DDtv sri lanka tamil news 2016.07.23
 • தவறு செய்வதற்கு இடமளிக்கப்போவதில்லை ஜனாதிபதி DDtv sri lanka tamil news 2016.07.23