• கேலிச் சித்திரம்

  • கேலிச் சித்திரம் DDtv sri lanka tamil news 28.05.2016
  • கேலிச்சித்திரம் DDtv sri lanka tamil news 25.05.2016
  • கேலிச்சித்திரம் DDtv sri lanka tamil news 19.05.2016
 • Video செய்திகள்

 • பள்ளினக்க சமூக சூழலில் நல்லிணக்கத்தையும் ...DDtv sri lanka tamil news 28.05.2016
 • அனர்த்தங்களால் பாதிக்கப்பட்ட அரச ஊழியர்களுக்கு ...DDtv sri lanka tamil news26.05.2016
 • அரனாயக்கவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு புதிய வீடு - பிரதமர் DDtv sri lanka tamil news26.05.2016
 • டக்ளஸ் தேவானந்தாவை நானும் நேசிக்கின்றேன் முதல்வர் விக்கி DDtv sri lanka tamil news26.05.2016
 • யாழ் பாதுகாப்புகுறித்து சாமிநாதன் பூஜித்த இடையில் சந்திப்பு DDTv sri lanka tamil news 25.05.2016
 • யாழில் இளைஞர் தினத்தையொட்டி நடைபவனி DDtv sri lanka tamil news 24.05.2016