• கேலிச் சித்திரம்

  • DDtv sri lanka tamil news கேலிச்சித்திரம் 2016.11.15
  • DDtv sri lanka tamil news கேலிச்சித்திரம் 2016.11.11
  • DDtv sri lanka tamil news கேலிச்சித்திரம் 2016.11.10
 • Video செய்திகள்

 • அரச சேவையாளர்களுக்கு எதிராக வழக்கு...DDtv sri lanka tamil news 2016.11.16
 • இராணுவத்தின் முன்னாள் விளையாட்டு ....DDtv sri lanka tamil news 2016.11.16
 • கட்சியின் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றிய செயலாளர் நாயகத்திற்கு கட்சி..DDTv sri lanka tamil news 2016.11.15
 • நீதியானதும் நியாயமானதுமான எமது போராட்டத்தை ..DDtv sri lanka tamil news 2016.11.15
 • சமுர்த்தி பெயரை ஒருபோதும் மாற்றப்போவதில்லை ..DDtv sri lanka tamil newws 2016.11.15
 • ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் நாயகம்...DDtv sri lanka tamil news 2016.11.10