• கேலிச் சித்திரம்

  • கேலிச்சித்திரம் DDtv sri lanka tamil news 2016.07.22
  • கேலிச்சித்திரம் DDTV sri lanka tamil news 2016.07.06
  • கேலிச்சித்திரம் DDTv sri lanka tamil news 2016.07.04
 • Video செய்திகள்

 • யாழ் பல்கலை தாக்குதலில் பின்னணியில் - குரே DDtv sri lanka tamil news 2016.07.23
 • நாட்டை பிளவுபடுத்தும் அரசியலமைப்புக்கு இடமில்லை பிரதமர் DDtv sri lanka tamil news 2016.07.23
 • தவறு செய்வதற்கு இடமளிக்கப்போவதில்லை ஜனாதிபதி DDtv sri lanka tamil news 2016.07.23
 • யாழ் பலக்லைக்கழக பரீட்சசைகள்25இல் DDtv sri lanka tamil news 2016.07.23
 • இலங்கையர்களுக்கு மலேசியாவில் அதிக வேலை வாய்ப்புகள் DDTv sri lanka tamil news 2016.07.22
 • மருத்துவர்களுக்கு நிபந்தனை விதிப்பு DDtv sri lanka tamil news 2016.07.22