குறை நிரப்பு பிரேரணை பாராளுமன்றில் முன்வைப்பு!

Tuesday, August 7th, 2018

வடக்கு கிழக்கு இராணுவ முகாம்களை மறுசீரமைத்தல், வாகன கொள்வனவு மற்றும் கிராம புரட்சி உள்ளிட்ட விடயங்களுக்காக 2.7 பில்லியன் ரூபாய் குறை நிரப்பு பிரேரணை பாராளுமன்றில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts: