மூன்று பெண்கள் உட்பட 37 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க முன்னிலையில் இன்று பதவியேற்பு!

Thursday, September 8th, 2022

ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க முன்னிலையில் புதிதாக 37 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் இன்று பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டனர்.

ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இன்று முற்பகல் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

இன்று பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்ட இராஜாங்க அமைச்சர்களில் பெண்கள் 3 பேர் இடம்பிடித்துள்ளனர். அதனடிப்படையில் இராஜாங்க அமைச்சர்களாக பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும், அவர்களுக்குரிய இராஜாங்க அமைச்சு தொடர்பான விபரங்கள் வருமாறு –

ஜகத் புஷ்ப குமார் – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சராகவும் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய – நிதி இராஜாங்க அமைச்சராகவும் லசந்த அழகியவன்ன – போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சராகவும் திலும் அமுனுகம – முதலீடு மற்றும் ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சராகவும் கனக ஹேரத் – தொழில்நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சராகவும் ஜானக வக்கும்புர – மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சராகவும் ஷெஹான் சேமசிங்க –  நிதி இராஜாங்க அமைச்சராகவும் மொஹா பிரியதர்ஷன் டி சில்வா – விவசாய இராஜாங்க அமைச்சராகவும் தேனுக விதானகமகே – பொருளாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சராகவும் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளனர்.

இதேவேளை பிரமித்த பண்டார தென்னகோன் – பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சராகவும் ரோஹன திஸாநாயக்க – விளையாட்டு, இளைஞர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சராகவும் அருந்திக்க பெர்னாண்டோ – நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சராகவும் விஜித பேருகொட – பிரிவென கல்வி  இராஜாங்க அமைச்சராகவும் லொஹான் ரத்வத்த – பெருந்தோட்ட இராஜாங்க அமைச்சராகவும் தாரக பாலசூரிய – வெளிவிவகார இராஜாங்க அமைச்சராகவும் இந்திக்க அனுருத்த – மின்சக்தி எரிசக்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும் பதவிப்பிரமாணம் செய்துள்ளனர்.

மேலும் சனத் நிஷாந்த – நீர்வழங்கல் இராஜாங்க அமைச்சராகவும் சிறிபால கம்லத் – பெருந்தெருக்கள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும் சாந்த பண்டார  – வெகுசன ஊடக இராஜாங்க அமைச்சராகவும் அனுராத ஜயரத் – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலை மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சராகவும் சதாசிவம் வியாழேந்திரன்  – வரத்தக இராஜாங்க அமைச்சராகவும் சிசிர ஜயகொடி – சுதேச வைத்திய இராஜாங்க அமைச்சராகவும் பியல் நிஷாந்த – மீன்பிடி இராஜாங்க அமைச்சராகவும் பிரசன்ன ரணவீர – சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்முயற்சி இராஜாங்க அமைச்சராகவும் டி.வி. சானக்க – வனஜீவராசிகள் மற்றும் வனவள இராஜாங்க அமைச்சராகவும் டி.பி.ஹேரத் – கால்நடை அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும் ஷசீந்திர ராஜபக்ஷ – நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அமைச்சராகவும் சீதா அரம்பேபொல – சுகாதார இராஜாங்க அமைச்சராகவும் நியமனம் பெற்றிருந்தனர்.

இதேவேளை காதர் மஸ்தான் -கிராமிய அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும் அசோக பிரியந்த – உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும் அரவிந்த் குமார் – கல்வி இராஜாங்க அமைச்சராகவும் கீதா குமாரசிங்க – மகளிரி மற்றும் சிறுவர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சராகவும் சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் – கிராமிய வீதி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் – உயர் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சராகவும் டயனா கமகே – சுற்றுலாத்துறை இராஜாங்க அமைச்சராகவும் சாமர சம்பத் தஸநாயக்க – ஆரம்ப கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராகவும் அனூப பியும் பெஸ்குவெல் – சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமைச்சராகவும் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளனர்.

இதேவேளை இன்று பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்ட இராஜாங்க அமைச்சர்களில் பெண்கள் 3 பேர் இடம்பிடித்துள்ளனர். டாக்டர். சீதா அரம்பேபொல சுகாதார இராஜாங்க அமைச்சராகவும் கீதா குமாரசிங்க பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விவகார இராஜாங்க அமைச்சராகவும் டயானா கமகே சுற்றுலா இராஜாங்க அமைச்சராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

000

Related posts: