ஜனாதிபதி நிதியம் இடமாற்றம்!

Tuesday, January 29th, 2019

மக்களது தேவைகளை இலகுவில் நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு ஜனாதிபதி நிதியமானது லேக் ஹவுஸ் கட்டிடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி செயலகம் அறிக்கை வெளியிட்டு தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி, புதிய அலுவலகமானது கொழும்பு 10, டி.ஆர்.விஜேவர்தன மாவத்தை, லேக் ஹவுஸ் கட்டிடம், 03மடி, இல 35 எனும் முகவரியில் இயங்கி வருகின்றது.

Related posts: