இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவி ஏற்பு !

Wednesday, August 12th, 2020

புதிய அரசாங்கத்தின் புதிய அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் இன்றையதினம் பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.

குறித்த பதவியேற்கம் நிகழ்வு இன்று காலை கண்டி, மகுல்மடுவவில் இடம்பெற்றது.

நிகழ்வில் மாவட்ட அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கான நியமனங்கள் முதலில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

அதனைத்தொடர்ந்து 40 இராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கான நியமனங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

இதன்பின்னர் அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களுக்கான நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன.

இதனடிப்படையில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ – நிதி, புத்த சாசனம், சமய அலுவல்கள் மற்றும் கலாசார அமைச்சராகவும்

நிமல் சிறிபால டி சில்வா – தொழில் அமைச்சராகவும்

ஜீ.எல்.பீரிஸ் – கல்வி அமைச்சராகவும்

பவித்ரா வன்னியாராச்சி – சுகாதார அமைச்சராகவும்

தினேஸ் குணவர்தன – வெளிநாட்டு அமைச்சராகவும்

டக்ளஸ் தேவானந்தா – கடற்றொழில் அமைச்சராகவும்

காமினி லொக்குகே – போக்குவர்த்து அமைச்சராகவும்

பந்துல குணவர்தன – வர்த்தக அமைச்சராகவும்

ஆர். எம். சீ. பீ. ரத்னாயக்க – வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமைச்சராகவும்

ஜனக பண்டார தென்னகோன் – அரச சேவைகள் மாகாண சேவைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சராகவும்

கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல – வெகுசன ஊடகத் துறை அமைச்சராகவும்

சமல் ராஜபக்ஷ – நீர்பாசனத் துறை அமைச்சராகவும்

டலஸ் அழகப்பெரும – மின் சக்தித் துறை அமைச்சராகவும்

ஜொன்ஸ்டன் பெர்ணான்டோ – நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சராகவும்

விமல் வீரவன்ச – கைத்தொழில் அமைச்சராகவும்

மஹிந்த அமரவீர – சுற்றாடல் அமைச்சராகவும்

எஸ். எம். சந்திரசேன –  காணி அமைச்சராகவும்

மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே – கமத்தொழில் அமைச்சராகவும்

வாசுதேவ நாணயக்கார – நீர் வழங்கல் அமைச்சராகவும்

உதய பிரபாத் கம்மன்பில – வலுசக்தி அமைச்சராகவும்

ரமேஷ் பத்திரன – பெருந்தோட்ட அமைச்சராகவும்

பிரசன்ன ரணதுங்க – சுற்றுலா அமைச்சராகவும்

ரோஹித்த அபேகுணவர்தன – துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சராகவும்

நாமல் ராஜபக்ஷ – இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுதுறை அமைச்சராகவும்

அலி சப்ரி – நீதி அமைச்சராகவும் பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.

Related posts: