மாதம் ஒரு இலட்­சம் சம்­பா­தித்­தால் வரு­மான வரி செலுத்­தவேண்டும்!  

Saturday, September 9th, 2017

மாதாந்­தம் ஒரு இலட்­சத்­துக்கு அதி­க­மாக சம்­ப­ளம் பெறு­வர்­கள், வரி செலுத்த வேண்­டும். 18 வய­துக்கு மேற்­பட்ட அனை­வ­ருக்­கும் வரி கோப்பு இலக்­கம் புதி­தாக அறி­மு­கம் செய்­யப்­ப­டும். இவ்­வாறு நிதி அமைச்­சர் மங்­கள சம­ர­வீர நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் நேற்­றுத் தெரி­வித்­துள்ளார்.

தனி­யார் வகுப்பு நடத்­தும் ஆசி­ரி­யர்­கள் கோடிக் கணக்­கில் உழைக்­கி­றார்­கள். தனி­யார் மருத்­து­வர்­கள், சட்­டத்­த­ர­ணி­க­ளும் அதிக வரு­மா­னம் பெறு­கின்­ற­னர். இவர்­கள் வரு­மா­ன­வரி செலுத்­து­கி­றார்­களா என்ற கேள்வி இருக்­கி­றது.

இந்த நிலை­யி­லேயே புதிய உள்­நாட்டு இறை­வ­ரிச் சட்­ட­வ­ரைவு கொண்டு வரப்­ப­டு­கின்­றது நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் உள்­நாட்டு இறை­வ­ரிச் சட்­ட­வ­ரைவை நேற்­றுச் சமர்ப் பித்து உரை­யாற்­று­கை­யி­லேயே அவர் மேற்­கண்­ட­வாறு குறிப்­பிட்­டார்.

அவர் மேலும் தெரி­வித்­த­தா­வது:

மக்­கள் மீது சுமை­யேற்­று­வ­தற்­கா­கப் புதிய இறை­வ­ரிச் சட்­டம் கொண்டு வரப்­ப­ட­வில்லை. மறை­முக வரியை குறைத்து நேரடி வரியை அதி­க­ரிக்­கும் வகை­யிலே இந்த சட்­டம் நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­ப­டும். ஒரு லட்­சம் ரூபா மாத வரு­மா­னம் பெற்­றுக் கொள்­ப­வர்­கள் வரி செலுத்த வேண்­டும். 18 வய­துக்கு மேற்­பட்ட அனை­வ­ருக்­கும் வரிக் கோப்பு இலக்­கம் அறி­மு­கம் செய்­யப்­ப­ட­வுள்­ளது

வரிக் கோப்பு இலக்­கம் உள்ள அனை­வ­ரும் வரி செலுத்த வேண்­டி­ய­தில்லை. புதிய சட்­டத்­தி­னூ­டாக வரி செலுத்­தா­மல் ஏமாற்­றும் நபர்­க­ளுக்கு எதி­ராக துரித நட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­ப­டும் இந்­தச் சட்­டத்­தி­னூ­டாக ஆண்­டு­தோ­றும் 45 பில்­லி­யன் வரு­மா­னத்­தைப் பெற்­றுக் கொள்ள உத்­தே­சிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. நாட்டை நேசிக்­கும் அனை­வ­ரும் வரி செலுத்தி பொரு­ளா­தா­ரத்­தில் பங்­கா­ளி­யாக வேண்­டும்

நாட்டு மக்­க­ளில் 60 சத­வீ­த­மா­ன­வர்­களே வரி செலுத்­து­கின்­ற­னர். நாட்­டின் மொத்த வரு­மா­னத்­தில் 53 சத­வீ­தத்தை மொத்த சனத்­தொ­கை­யில் 20 சத­வீ­த­மாக உள்ள செல்­வந்­தர்­களே பெறு­கின்­ற­னர்.அவர்­கள் ஈட்­டும் வரு­மா­னத்­திற்கு திருப்­தி­யாக வரி செலுத்­து­வ­தில்லை. வரி செலுத்­து­வ­தில் கிரி­கிஸ் தானை விட எமது நாடு பின்­நி­லை­ யி­லேயே இருக்­கி­றது.

புதிய சட்­டத்­தி­னூ­டாக மறை­முக வரி குறைக்­கப்­பட்டு நேரடி வரி அதி­க­ரிக்­கப்­ப­டும். நேரடி வரி 20 வீத­மா­க­வும், மறை­முக வரி 80 வீத­மா­க­வும் தற்­போது காணப்­ப­டு­கி­றது. இதனை 40 இற்கு 60 என்ற அடிப்­ப­டை­யில் மாற்­றி­ய­மைப்­பதே எமது நோக்­க­மா­கும்.2020ஆம் ஆண்­டா­கும் போது மறை­முக வரி குறைக்­கப்­பட்டு நேரடி வரி அதி­க­ரிக்­கப்­ப­டு­வ­தோடு வற் வரி வீதத்தை இதன்­மூ­லம் குறைக்க முடி­யும்–என்­றார்

Related posts: