கிராமிய மக்களின் பொருளாதார வலுப்படுத்துதல் என்ற வேலைத்திட்டத்திற்கு முன்னுரிமை!

Sunday, March 28th, 2021

இந்த வருடத்தில் கிராமிய உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய மக்களின் பொருளாதார வலுப்படுத்துதல் என்ற வேலைத்திட்டத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் நிமில் லன்ஸா தெரிவித்துள்ளார்.

Related posts: