மீண்டும் நிதி அமைச்சிடம் மத்திய வங்கி!

Friday, March 30th, 2018

பிரதமர் தலைமையிலான தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சின் கீழிருந்த இலங்கை மத்திய வங்கி மீண்டும் நிதி அமைச்சுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts: