மாவட்ட சதுரங்கப்போட்டி – கிளிநொச்சி விவேகானந்தாவுக்கு மூன்று தங்கம்!

Sunday, June 10th, 2018

கிளிநொச்சி சதுரங்க சம்மேளனத்தால் நடத்தப்பட்ட 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான சதுரங்கப் போட்டியில் கிளிநொச்சி விவேகானந்த வித்தியாலயத்தை சேர்ந்த பு.கலையிசை 12 வயதின் கீழ் பெண்கள் முதலாம் பிரிவில் முதலாம் இடத்தை பெற்று தங்கப் பதக்கத்தையும், பு.நந்து~h 10 வயதின் கீழ் பெண்கள் பிரிவில் முதலாம் இடத்தைப் பெற்று தங்கப் பதக்கத்தையும், ஆ.பிரணகா 12 வயதின் கீழ் பெண்கள் பிரவில் ஒன்பதாம் இடத்தையும் பெற்றுக்கொண்டனர்.

Related posts: