நாம் வாழ்வது எதிர்காலத்திலா?

Sunday, October 30th, 2016

நமது கண்களால் இறந்தகாலத்தை மட்டும் தான் பார்க்கின்றோம். நாம் நிகழ்காலத்தில் வாழ்கின்றோம் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை. ஆனால் நிகழ்காலத்தில் வாழும் நாம் எமது கண்களால் நிகழ்காலத்தை பார்க்கவில்லை எதிர்காலத்தையே பார்ப்பதாக ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

நிகழ்காலத்தில் வாழும் ஒருவரின் கண்கள் பார்ப்பதும் நிகழ்காலத்தையா? என்ற கேள்விக்கு இல்லை கண்கள் இறந்தகாலத்தை மட்டும் தான் பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றது என்ற ஓர் குழப்பும் வகையிலான பதிலை கூறியுள்ளார்கள் ஆய்வாளர்கள்.

ஒளியானது ஒரு பொருளில் பட்டுத் தெறித்து மறுபடியும் கண்களை அடையும் போதே அந்தப் பொருள் கண்களுக்கு தெரிகின்றது. இங்கு கவனிக்கவேண்டிய விடயம் என்னவெனில் ஒளியானது ஒரு பொருளில் பட்டுத் தெறித்து கண்களை வந்து அடைவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் எடுக்கும்.

ஒளி ஒரு நொடியில் சுமார் 300000 கி.மீ தூரத்தினை கடக்கின்றது. அதன் படி பார்க்கும் போது ஒளி ஒரு நொடியில் பூமியிலிருந்து நிலவிற்கு சென்றுவிடும். அதேபோல் ஒளி ஒரு நொடியில் நமது புவியை 7 தடவைகளுக்கு மேல் சுற்றிவிடும்.

தற்போது (கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வரை) அதிவேகம் என்பது ஒளியின் வேகம் மட்டுமே பிரபஞ்சத்தின் அதி கூடிய வேக வேக எல்லையும் இந்த ஒளியே ஆகும். அவ்வகையில் கற்பனை கூடப் பண்ண முடியாத ஒளியின் வேகம் பூமியில் இருக்கும் வரை மட்டுமே பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறது. விண்வெளியில் இந்த ஒளியின் வேகம் மிகவும் சிறிதாகிவிடும்.

உதாரணத்திற்கு சூரியன் புவியில் இருந்து149,600,000 கி.மீ தூரத்தில் இருக்கின்றது. அதன்படி சூரியனில் இருந்து புறப்பட்டு வரும் ஒளி பூமியை வந்து சேர சுமார் 8 நிமிடங்கள் எடுத்துக் கொள்கின்றது என்பதே உண்மை அதன் படி அன்றாடம் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதும் இறந்த கால சூரியனையே. அதாவது பழைய சூரியனையே.

சூரியன் அழிந்துவிட்டால் அந்த விடயம் 8 நிமிடங்களுக்குப் பின்பு தான் தெரியவரும். சூரியன் அழிவதை எம்மால் பார்க்க முடிவது அது அழிந்து 8 நிமிடங்களின் பின்னரே இதாவது இறந்த காலத்திலேயே அது போலவே ஏனைய அனைத்தும்.

ஒளியின் வேகம் காரணத்தால் ஒளி ஒரு பொருளில் பட்டுத் தெறித்து நமது கண்களை அடைவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும். அதன் படி பார்க்கும் போது, எப்போதும் எமது கண்கள் பார்ப்பது இறந்த காலத்தை மட்டுமே எனக் கூறுகின்றார்கள் ஆய்வாளர்கள்.

1 மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஒருவரை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால், ஒளியானது அவரில் பட்டுத்தெறித்து நமது கண்களை வந்தடையவேண்டும்.

குறிப்பாக ஒளியானது அவர் மீது பட்டு தெறித்து சரியாக 1 மீட்டர் தூரம் பயணம் செய்து விட்டு மீண்டும் நமது கண்களை அடைந்தால் மட்டும் தான் நமக்கு அவரைத் தெரியும்.

அப்படியென்றால் ஒளி ஒரு நொடியில் 300,000 கி.மீ (300,000,000 மீட்டர்) தூரம் பயணம் செய்கின்றது. 1 மீட்டர் தூரம் ஒளி செல்வதற்கு செல்வதற்கு கிட்டத்தட்ட 0.000000003 நொடி எடுக்கும். இது உணரக்கூடிய நேரமாக இல்லாவிட்டாலும் அதுவும் நேரமே அப்படியென்றால் அதுவும் இறந்தகாலம் ஆகின்றது. இந்த உதாரணம் போதுமாக இருக்கும்.

இது மறுக்கமுடியாத ஒரு அறிவியல் உண்மை ஆகும். இவ்வாறான நிலையிலேயே எமது கண்கள் நிகழ்காலத்தினை அல்லாமல் எதிர்காலத்தையே பார்ப்பது என்பது உறுதியாகின்றது என கூறப்படுகின்றது. இப்போது நீங்கள் வாசித்து கொண்டிருப்பதும் ஒருவகையில் இறந்த காலத்திலேயே இந்த எழுத்துகளுக்கும் உங்கள் கண்களுக்கும் உள்ள தூரத்தின் அடிப்படையில் மட்டும் அது வேறுபடும்.

fan-13

Related posts: