வடக்கு கிழக்கில் கிராம அலுவலர் நியமனத்துக்கு தெரிவானவர்களின் விபரம்!

Sunday, April 22nd, 2018

கிராம அலுவலர் நியமனத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் பெயர் விபரங்களை உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.

2015 இல் விண்ணப்பம் கோரப்பட்டு, 2016 இல் எழுத்துப் பரீட்சையும், 2017 இல் நேர்முகத் தேர்வும் எழுதியவர்களில் வடக்கில் 267 கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளில் பணி வெற்றிடம் காணப்படுவதாக வழங்கப்பட்ட மாவட்டச் செயலகங்களின் தகவல்களின் அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டிருந்தன.

அதனடிப்படையில் நேர்முகத் தேர்வில் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் விவரங்களே தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இதில் 1668 பேர் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர். வடக்கு,கிழக்கில் தெரிவு செய்யப்படவர்கள் விபரம்

710 JAFFNA KAYTS 902382658V 40487417 DINESH, M. 121 1
711 JAFFNA KAYTS 907971856V 40487710 MARY JENUJA, R. 110 2
712 JAFFNA KAYTS 831164867V 40487218 PRINSON, A. 108.5 3
713 JAFFNA CHANKANEI 907931536V 40488167 RAJINI, M. 147 1
714 JAFFNA CHANKANEI 818060980V 40488642 PRATHEEPA, M. 139 2
715 JAFFNA CHANKANEI 931193392V 40488690 SINTHUJAN, P. 139 2
716 JAFFNA SANDILIPAY 941153755V 40490506 SHAJEEVAN, J. 159 1
717 JAFFNA SANDILIPAY 927171961V 40493170 SRIKANTHAN, A. 152 2
718 JAFFNA SANDILIPAY 900753446V 40492464 DENESKUMAR, K. 148 3
719 JAFFNA THELIPPALEI 917901821V 40495660 NIROJA, P. 148 1
720 JAFFNA THELIPPALEI 880634267V 40494420 MAJURAN, P. 141 2
721 JAFFNA THELIPPALEI 890342523V 40494741 PIRASATH, N. 140 3
722 JAFFNA THELIPPALEI 871403481V 40495608 VAIKUNTHAN, M. 140 3
723 JAFFNA THELIPPALEI 946350990V 40495275 KAJINTHA, M. 137.5 5
724 JAFFNA UDUVIL 820514670V 40499661 SHABESAN, S. 135 1
725 JAFFNA UDUVIL 936453783V 40497413 KOPIKA, J. 134 2
726 JAFFNA UDUVIL 880813595V 40500003 LEENATHAYALAN, K. 133 3
727 JAFFNA UDUVIL 891171552V 40499982 PURANTHARA, V.S. 131 4
728 JAFFNA UDUVIL 950680814V 40499428 ARAVINTHAN, A. 126 5
729 JAFFNA UDUVIL 946583650V 40499718 SAHANA, N. 126 5

730 JAFFNA UDUVIL 913232895V 40500125 THARSHANTH, A. 118 7
731 JAFFNA UDUVIL 822331610V 40496986 SIVARAMAN, S. 113 8
732 JAFFNA KOPAI 891491859V 40503595 SATHEES, A. 148 1
733 JAFFNA KOPAI 926701649V 40503460 PREMASIYA, B. 136 2
734 JAFFNA KOPAI 903530189V 40502814 MOSES, M.K. 136 2
735 JAFFNA KOPAI 901574057V 40503425 THABEESAN, Y. 132 4
736 JAFFNA KOPAI 920101380V 40502325 AJANTHAN, S. 128 5
737 JAFFNA KARAWEDDI 921982127V 40507106 SINTHUJAN, T. 154 1
738 JAFFNA KARAWEDDI 938470197V 40505275 SELLATHURAI, P. 148 2
739 JAFFNA KARAWEDDI 901902534V 40507276 JANAKAN, S. 144 3
740 JAFFNA KARAWEDDI 938621098V 40504221 PREMILA, V. 143 4
741 JAFFNA KARAWEDDI 887521026V 40506990 KASTHURY, M. 135 5
742 JAFFNA KARAWEDDI 911922762V 40504019 SIVASANKAR, S. 134 6
743 JAFFNA MARUTHANKERNY 898371212V 40508440 SULOSANA, L. 141 1
744 JAFFNA MARUTHANKERNY 892620920V 40508132 LUXMANAN, N. 132 2
745 JAFFNA MARUTHANKERNY 927682273V 40508055 THUVARAGA, P. 126 3
746 JAFFNA POINT PEDRO 922632693V 40510473 RAMANAN, K. 157 1
747 JAFFNA POINT PEDRO 905371797V 40509155 GOWSHALYA, Y. 150 2
748 JAFFNA POINT PEDRO 906242613V 40511417 JANANI, T. 140 3
749 JAFFNA POINT PEDRO 891870647V 40511098 RATHEESKARAN, C.A. 135 4
750 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 918360360V 40514703 SARITHA, B. 144 1
751 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 931111582V 40514950 THANUSATH, P. 139 2
752 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 881002949V 40515942 THANESVARAN, K. 135 3
753 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 942991290V 40517394 MATHUNGAN, T. 135 3
754 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 897911566V 40514933 JESALINI, S. 132 5
755 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 896973401V 40517207 VIJAYASRI, N. 129 6
756 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 886071523V 40515484 SUTHARGINI, P. 128 7
757 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 905863460V 40513449 REGITHIVYA, R. 126 8
758 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 825854568V 40513941 SELVARAMA, N. 125 9
759 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 946013358V 40515925 SANKEETHA, R. 123 10
760 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 908392426V 40518753 KAVUSALA, T. 122 11
761 JAFFNA NALLUR 881654210V 40522544 VASANTHARUBAN, M. 136 1
762 JAFFNA NALLUR 870222424V 40521430 RATHEEPAN, S. 134 2
763 JAFFNA NALLUR 946001260V 40522345 SAAMBAVI, D. 129 3
764 JAFFNA NALLUR 941723683V 40520512 THANUSHAN, M. 125 4
765 JAFFNA NALLUR 895582212V 40519148 THARANGANI, J.V.B. 124 5
766 JAFFNA NALLUR 902302557V 40519290 SAYANTHAN, S. 123 6
767 JAFFNA NALLUR 821102944V 40519961 IYNKARAN, Y. 121 7
768 JAFFNA JAFFNA 886193300V 40525142 DAYANI, V. 146 1
769 JAFFNA JAFFNA 940063647V 40524290 SUTHARSAN, J. 128 2
770 JAFFNA JAFFNA 885343198V 40523979 THARAKA, G. 123 3
771 JAFFNA JAFFNA 915342329V 40522960 FABIANA, M. 119 4
772 JAFFNA JAFFNA 841732596V 40525139 RAJEEVAN, S. 118 5
773 JAFFNA JAFFNA 851471995V 40525510 RAMANAPIRAKASH, N. 115 6
774 JAFFNA JAFFNA 931490672V 40522803 MANOJAN, T. 114 7
775 JAFFNA JAFFNA 842412332V 40524835 DILAXAN, A. 114 7
776 JAFFNA JAFFNA 942402333V 40523141 LAVARUBAN, G. 110 9
777 JAFFNA VELANAI 890763928V 40527021 CHRISTY YUVARAJA, G. 149 1
778 JAFFNA VELANAI 903394706V 40525571 KUGATHAS, T. 144 2
779 JAFFNA VELANAI 855833344V 40525800 RATHANA, S.D.M. 140 3
780 JAFFNA VELANAI 915861687V 40527157 EXSHANA, S. 137 4
781 JAFFNA VELANAI 940392330V 40526840 KOWSHIKAN, N. 134 5
782 JAFFNA DELFT 928012638V 40527450 THIRES NEHRUGINI, A. 139 1
783 JAFFNA DELFT 913244222V 40527538 SRI RANGAN, T. 125 2
784 JAFFNA KAREINAGAR 852042729V 40528058 SRIRAMANAN, S. 124 1
785 JAFFNA KAREINAGAR 895860557V 40527876 THEVAMANOKARY, M. 114 2
786 JAFFNA KAREINAGAR 932663171V 40528166 MAURAN, S. 111 3
787 MANNAR MANNAR 881792125V 40532369 CROOS, K.S. 134 1
788 MANNAR MANNAR 946024333V 40528520 DINUSHA, M.C.N.M. 133 2
789 MANNAR MANNAR 827543624V 40530232 AAROKIYANAYAHI, S. 133 2
790 MANNAR MANNAR 925942944V 40533074 SHAFRINA, A.F. 129 4
791 MANNAR MANNAR 955702611V 40531849 SUGANYA, M.M. 128 5
792 MANNAR MANNAR 935061636V 40532432 BANU, W.J. 128 5
793 MANNAR MANNAR 816982537V 40533793 DILRUKSHA, R. 127 7
794 MANNAR MANNAR 925020745V 40530310 BRINTHA, S.A. 125 8
795 MANNAR MANNAR 907673693V 40530201 DILUSHANTHI, M. 121 9
796 MANNAR MANTHAI WEST 842353521V 40535212 VIKNESWARAN, M. 147 1
797 MANNAR MANTHAI WEST 870722443V 40534279 JEHAVINOTHARAN, S. 133 2
798 MANNAR MANTHAI WEST 875231308V 40535959 MERY JUDITA, J.B.L. 126 3
799 MANNAR MANTHAI WEST 945072130V 40534311 MARY VALANTEENA, P. 117 4

800 MANNAR MANTHAI WEST 872160477V 40534402 MANASIR, T.M. 115 5
801 MANNAR MANTHAI WEST 923013776V 40535578 PIRASHATH, S. 114 6
802 MANNAR MADU 947332597V 40536880 LAMBERT, V.L.T.P. 131 1
803 MANNAR MADU 913451350V 40536971 THANUSHAN, S. 115 2
804 MANNAR MADU 918561528V 40536434 SUGIKKAMILIYA, M. 110 3
805 MANNAR NANADDAN 900861524V 40538739 LEENA, S.P. 163 1
806 MANNAR NANADDAN 821402050V 40538327 SIVARAJAH, S. 133 2
807 MANNAR NANADDAN 946350290V 40538816 MAHTHIYA, M.H. 131 3
808 MANNAR NANADDAN 950253444V 40539214 DAVIDJANARTHAN, M. 128 4
809 MANNAR NANADDAN 926162845V 40537807 LAMBERT, S.F.T. 122 5
810 MANNAR MUSALI 950613220V 40540762 SUTHARSAN, R. 128 1
811 MANNAR MUSALI 881592983V 40539322 VIMALENDRAN, V. 125 2
812 MANNAR MUSALI 890590527V 40539674 BASEETH, M. 123 3
813 MANNAR MUSALI 936932436V 40540685 FARWIN, K.H. 123 3
814 MANNAR MUSALI 948220628V 40540196 SAHANI, F.F. 120 5
815 VAVUNIYA VAVUNIYA NORTH 888452249V 40542411 THANABALASINGAM, A. 122 1
816 VAVUNIYA VAVUNIYA NORTH 892072906V 40541650 NIROJAN, Y. 120 2
817 VAVUNIYA VAVUNIYA NORTH 860042118V 40542460 THEEPAN, V. 118 3
818 VAVUNIYA VAVUNIYA NORTH 943400687V 40541845 RAJEEVAN, T. 101 4
819 VAVUNIYA VAVUNIYA NORTH 945012692V 40542624 THANUSA, T. 100 5
820 VAVUNIYA VAVUNIYA 850452539V 40548630 SANTHARUPAN, S. 147 1
821 VAVUNIYA VAVUNIYA 910340042V 40546262 PRATHEEP, P. 136 2
822 VAVUNIYA VAVUNIYA 885132529V 40550940 RENUSHA, N. 134 3
823 VAVUNIYA VAVUNIYA 827964042V 40548689 LENINPURO, K. 132 4
824 VAVUNIYA VAVUNIYA 910293907V 40548047 SRITHARAN, N. 125 5
825 VAVUNIYA VAVUNIYA 955360990V 40545955 SIVAGNANAM, S. 122 6
826 VAVUNIYA VAVUNIYA 948261480V 40549238 SUBRAMANIYAM, K. 118 7
827 VAVUNIYA VAVUNIYA 907402444V 40550801 DIVYAPRIYA, S. 115 8
828 VAVUNIYA VAVUNIYA 833541706V 40548081 VIJERUBAN, S. 115 8
829 VAVUNIYA VAVUNIYA 912151867V 40549178 SUYANTHAN, R. 112 10
830 VAVUNIYA VAVUNIYA 928032426V 40550204 VINOTHIKA, K. 112 10
831 VAVUNIYA VAVUNIYA 838331203V 40549150 MARINA, J. 111 12
832 VAVUNIYA VAVUNIYA 908062167V 40548263 GANESHALINGAM, A. 111 12
833 VAVUNIYA VAVUNIYA 860230429V 40548600 SARVEENTHIRAN, B. 110 14
834 VAVUNIYA VAVUNIYA 912652572V 40546492 SASITHARAN, S. 105 15
835 VAVUNIYA VAVUNIYA 910431102V 40549514 JANAGAN, B. 105 15
836 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 938451800V 40551807 RANJINI, S. 126 1
837 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 950370211V 40551838 ASLAM, A.M.M. 124 2
838 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 950721618V 40552131 KOKILARAJ, P. 118 3
839 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 907790622V 40552773 SHABARJA, K. 116 4
840 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 908370872V 40551855 VIJITHA, A. 113 5
841 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 813370425V 40552421 RATHAKRISHNAN, S. 113 5
842 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 891391986V 40552574 RISEENTHIRAN, T. 110 7
843 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 938062260V 40551565 KAJENTHIRAN, S. 105 8
844 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 930842680V 40552682 RAMZAN, J.M. 102 9
845 MULLATIVU THUNUKKAI 836513282V 40553612 NITHYA, K. 126 1
846 MULLATIVU THUNUKKAI 883405196V 40553489 GOPITHAS, N. 116 2
847 MULLATIVU THUNUKKAI 935513979V 40553080 KAJANI, R. 106 3
848 MULLATIVU THUNUKKAI 941971717V 40553353 PIRATHEEP, V. 106 3
849 MULLATIVU MANTHAI EAST 930813893V 40554362 SUJANTH, K. 130 1
850 MULLATIVU MANTHAI EAST 943343403V 40553947 THUVARAKAN, T. 121 2
851 MULLATIVU MANTHAI EAST 937083769V 40554405 RAGITHA, M.P. 120 3
852 MULLATIVU MANTHAI EAST 910131486V 40553978 PRASHANTH, P. 114 4
853 MULLATIVU MANTHAI EAST 951931101V 40554712 VIJAJENTHIRA, K. 109 5
854 MULLATIVU MANTHAI EAST 890895484V 40553981 THAVARUPAN, K. 107 6
855 MULLATIVU MANTHAI EAST 843072453V 40554041 KIRISHANTH, S. 107 6
856 MULLATIVU MANTHAI EAST 947602861V 40554055 SUJANIKKA, B. 104 8
857 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 861372375V 40555692 VARUNJEEV, M. 122 1
858 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 882944174V 40556744 VIJAYAN, R. 121 2
859 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 841513924V 40556835 KONESHWARAN, V. 118 3
860 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 903270250V 40556727 UMAAJITHAN, T. 114 4
861 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 912202160V 40556042 KAPICHANTHIRAN, K.A. 113 5
862 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 900102410V 40555917 KAJAKOKULAN, P. 113 5
863 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 891234929V 40556713 NISHANTHAN, M. 108 7
864 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 941400817V 40556394 DINOJAN, K. 106 8
865 MULLATIVU ODDUSUDAN 878232909V 40557585 THUVARAGA, S. 125 1
866 MULLATIVU ODDUSUDAN 896233149V 40557278 VITHTHIYA, S. 120 2
867 MULLATIVU ODDUSUDAN 822194133V 40557921 KUGANATHAN, S. 108 3
868 MULLATIVU ODDUSUDAN 948621223V 40558117 RAJAJINI, R. 102 4
869 MULLATIVU MARITIMEPATTU 847382279V 40560171 ANUJA, V. 142 1
870 MULLATIVU MARITIMEPATTU 885082165V 40560839 SRILAXSALA, S. 129 2
871 MULLATIVU MARITIMEPATTU 930042129V 40559677 AJANTHAN, M. 127 3
872 MULLATIVU MARITIMEPATTU 916152558V 40558623 KOWSALYA, K. 125 4
873 MULLATIVU MARITIMEPATTU 850670536V 40560916 PRABU, M. 125 4
874 MULLATIVU MARITIMEPATTU 920092420V 40560811 PASEEKARAN, B. 124 6
875 MULLATIVU MARITIMEPATTU 912682676V 40559524 THARSAN, B. 122 7
876 MULLATIVU MARITIMEPATTU 893372229V 40560660 KAJENTHIRATHAS, Y. 120 8
877 MULLATIVU MARITIMEPATTU 935213371V 40558594 PIRATHEEPA, S. 119 9
878 MULLATIVU MARITIMEPATTU 937553480V 40560873 KOPINI, U. 114 11
879 MULLATIVU MARITIMEPATTU 941542093V 40560779 NILSHATH, F.M. 114 11
880 MULLATIVU MARITIMEPATTU 927154153V 40558759 SHARMILA, A. 112 13
881 MULLATIVU MARITIMEPATTU 866171416V 40558671 SUVEENA, V. 111 14
882 MULLATIVU MARITIMEPATTU 951450545V 40560887 SARSANAN, K. 111 14
883 MULLATIVU MARITIMEPATTU 891563418V 40559160 AJEETHTHAN, J. 107 16
884 MULLATIVU MARITIMEPATTU 946162787V 40559680 BANU, W.W. 107 16
885 MULLATIVU MARITIMEPATTU 941290639V 40560340 SINTHUJAN, K. 104 18
886 MULLATIVU WELIOYA 912140377V 40561470 RANATHUNGA, R.A.M. 112 1
887 MULLATIVU WELIOYA 935143942V 40561393 KARUNASINGHA, K.G.K.M. 103 2
888 MULLATIVU WELIOYA 827142948V 40561146 KUMARI, B.A.K.N. 102 3
889 KILINOCHCHI PACHCHILAIPALLI 877851133V 40561561 ANNSALIN, S. 117 1
890 KILINOCHCHI PACHCHILAIPALLI 948420619V 40562277 SHARUKA, M. 117 1
891 KILINOCHCHI PACHCHILAIPALLI 861162850V 40561817 THINESVARAN, R. 113 3
892 KILINOCHCHI PACHCHILAIPALLI 897034980V 40561760 SARASWATHY, R. 111 4
893 KILINOCHCHI KANDAWALAI 838614612V 40564051 YOGESWARY, J. 130 1
894 KILINOCHCHI KANDAWALAI 915071155V 40563011 SAYANTHINI, T. 127 2
895 KILINOCHCHI KARACHCHI 830333568V 40565208 BABIKARAN, A. 134 1
896 KILINOCHCHI KARACHCHI 897431327V 40565654 SINTHUYA, G. 133 2
897 KILINOCHCHI KARACHCHI 872431209V 40564307 ARAVINTH, R. 127 3
898 KILINOCHCHI PUNAKARI 873643080V 40568940 NOYELS, A.B.V. 126 1
899 KILINOCHCHI PUNAKARI 820324730V 40569412 KAJAN, S. 124 2
900 KILINOCHCHI PUNAKARI 903220287V 40569534 SAPESAN, S. 121 3
901 KILINOCHCHI PUNAKARI 898352013V 40568620 PIRAPAKINI, V. 119 4
902 KILINOCHCHI PUNAKARI 911882582V 40568829 JEYAVINTHAN, V. 116 5
903 KILINOCHCHI PUNAKARI 837251400V 40569778 ROSI DAYANA, O. 115 6
904 KILINOCHCHI PUNAKARI 896124803V 40568420 RASINTHA, K. 112 7
905 KILINOCHCHI PUNAKARI 937873298V 40569304 NILANTHINI, S. 110 8
906 KILINOCHCHI PUNAKARI 908260031V 40568496 SARMILAN, J. 109 9
907 BATTICALOA KORALEPATTU NORTH 863183650V 40570195 UTHAYASANKAR, K. 100 1
908 BATTICALOA KORALEPATTU NORTH 821720125V 40570039 UWAIS, M. 95 2
909 BATTICALOA KORALEPATTU NORTH 933582329V 40570090 THEVENTHIRAN, S. 94 3
910 BATTICALOA KORALEPATTU WEST 840261794V 40570514 ABDUL SAMAD, M.L. 128 1
911 BATTICALOA KORALEPATTU WEST 941542298V 40571432 NIYAS, A.L.M. 128 1
912 BATTICALOA KORALEPATTU WEST 942360649V 40571480 ASWAR, A.L.M. 126 3
913 BATTICALOA KORALEPATTU WEST 903453028V 40571187 FAZLEE, A.G.M. 124 4
914 BATTICALOA KORALEPATTU 922321825V 40572026 DIRON, M. 136 1
915 BATTICALOA KORALEPATTU 892961379V 40572410 MUKILAN, S. 121 2
916 BATTICALOA ERAVURPATTU 917492298V 40573541 KEMIJAH, T. 122 1
917 BATTICALOA ERAVURPATTU 955132220V 40574288 FATHIMA YARIHA, U.A. 120 2
918 BATTICALOA ERAVURPATTU 892391858V 40573126 KAMALARUPAN, P. 114 3
919 BATTICALOA ERAVURPATTU 930683299V 40574274 MOHANAKUMAR, V. 114 3
920 BATTICALOA ERAVURPATTU 890091210V 40573248 SUSITHARAN, P. 114 3
921 BATTICALOA ERAVURPATTU 950333138V 40573710 NOUFERKHANTH, M.U. 113 6
922 BATTICALOA ERAVURPATTU 873232706V 40573828 KOKILATHARSAN, M. 107 7
923 BATTICALOA ERAVURPATTU 941142370V 40573510 RAKUWARAN, J. 107 7
924 BATTICALOA ERAVURPATTU 948001292V 40574810 LAKSHAENI, J. 104 9
925 BATTICALOA ERAVURPATTU 940452880V 40574291 FARHAN, V.T.M. 90 10
926 BATTICALOA ERAVURPATTU TOWN 892352406V 40575790 UMAR, A.H.Z. 149 1
927 BATTICALOA ERAVURPATTU TOWN 948593351V 40574993 FATHIMA ZEERAS, A.R. 136 2
928 BATTICALOA ERAVURPATTU TOWN 931563343V 40575863 ASLAM, M.Y.A. 135 3
929 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 887542805V 40577145 GANGESWARY, S. 137 1
930 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 942674627V 40576824 AMUTHEESAN, G. 135 2
931 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 945883065V 40576122 KARTHIYAYINI, K. 132 3
932 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 922092214V 40581075 SABESH, P. 129 4
933 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 946493317V 40578808 THANUJA, J. 129 4
934 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 906781620V 40576457 ARULDAS, N.A. 128 6
935 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 886543379V 40579101 PRAGASHANA, T. 127 7
936 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 893211527V 40582434 RAVEENDER, T. 125 8
937 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 901141576V 40580130 SALAMON, S.J. 123 9
938 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 905342800V 40577375 SAMANTHY, P.E. 122 10
939 BATTICALOA MANMUNEI WEST 897253119V 40582910 YUGAVATHANI, T. 119 1
940 BATTICALOA MANMUNEI WEST 926302990V 40583370 THIVYA, M. 114 2
941 BATTICALOA MANMUNEI WEST 900011881V 40583045 JEKATHEEPAN, V. 104 3
942 BATTICALOA KATHTHANKUDI 918323228V 40585110 FATHIMA MAFAZA, Z.A. 148 1
943 BATTICALOA KATHTHANKUDI 898101487V 40585214 SIYATHA, M.S.F. 147 2
944 BATTICALOA KATHTHANKUDI 938481156V 40584588 FATHIMA SAMHA, A.L. 137 3
945 BATTICALOA KATHTHANKUDI 875671421V 40585077 FARZANA, M.F.F. 137 3
946 BATTICALOA KATHTHANKUDI 938431680V 40583810 FATHIMA SADHINA, M.M. 132 5
947 BATTICALOA KATHTHANKUDI 936012515V 40584910 AFRA, M.S.F. 131 6
948 BATTICALOA KATHTHANKUDI 837780330V 40585353 FASMILA, M.C.S. 128 7
949 BATTICALOA MANMUNEIPATTU 938413843V 40586362 MIRUGINI, R. 131 1
950 BATTICALOA MANMUNEIPATTU 908162820V 40586618 JESURAJAH, D. 130 2
951 BATTICALOA MANMUNEIPATTU 922841632V 40585643 NIROSHAN, K. 128 3
952 BATTICALOA MANMUNEIPATTU 886113420V 40587735 SUHANJA, K. 125 4
953 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH WEST 900812671V 40588562 JEEVAKUMAR, M. 130 1
954 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH WEST 907633888V 40589079 KIRUTHIKA, K. 127 2
955 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH WEST 946741345V 40588380 KOYILA, R. 116 3
956 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH WEST 887041636V 40587843 TIRUSHA, P. 115 4
957 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH WEST 955652940V 40587888 SHOPIKA, J. 111 5
958 BATTICALOA PORATIVUPATTU 921630557V 40589952 TILAIKSHAN, R. 123 1
959 BATTICALOA PORATIVUPATTU 930753351V 40589753 IMSAN, P. 120 2
960 BATTICALOA PORATIVUPATTU 891023529V 40590292 KANTHEEPAN, S. 110 3
961 BATTICALOA PORATIVUPATTU 910573551V 40590810 JEYAKRISHNAN, S. 109 4
962 BATTICALOA PORATIVUPATTU 920310923V 40589736 SUJIKARAN, T. 101 5
963 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 922841080V 40592612 SATHESH, T. 130 1
964 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 881572478V 40591574 RANJITHKUMAR, K. 125 2
965 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 901962146V 40592427 SATHURSHIYANTH, A. 123 3
966 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 891671776V 40594630 RAJIPIRASANTH, K. 123 3
967 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 928302768V 40591099 ANUSHINI, K. 120 5
968 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 887040516V 40593299 RUKSHIYA, S. 116 6
969 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 955262140V 40594337 NILAXSHANA, C. 115 7
970 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 930082120V 40594613 SHAKTHAN, P. 115 7
971 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 896880888V 40594462 DEETTA, T. 109 9
972 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 913083288V 40594064 PUVINTHARAJ, V. 109 9
973 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 902721304V 40591509 PAYOTHARAN, V. 106 11
974 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 873424737V 40592856 JEGATHEESH, M. 105 12
975 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 816240107V 40591131 RAJESWARY, P. 105 12
976 BATTICALOA KORALEPATTU SOUTH 930041777V 40594965 DILAKSHAN, S. 119 1
977 BATTICALOA KORALEPATTU SOUTH 933540111V 40595008 SUJEEVAN, N. 115 2
978 BATTICALOA KORALEPATTU CENTRAL 880022687V 40595761 ISMAIL, Z.M.R. 150 1
979 BATTICALOA KORALEPATTU CENTRAL 927821192V 40595622 JASRIN, M.J.F. 135 2
980 BATTICALOA KORALEPATTU CENTRAL 885800920V 40595471 JASMILA BANU, B. 132 3
981 BATTICALOA KORALEPATTU CENTRAL 873490705V 40595485 SAJIMEE, S.M. 129 4
982 BATTICALOA KORALEPATTU CENTRAL 945743301V 40595562 RAYEESHA HASMATH, F.A. 121 5
983 AMPARA PADIYATHALAWA 912513408V 40600534 KUMARA, K.M.G.P. 115 1
984 AMPARA PADIYATHALAWA 921521987V 40601037 DAYARATHNE, J.M.M. 112 2
985 AMPARA PADIYATHALAWA 937502311V 40600733 WIMALARATHNA, K.M.A.I.M. 110 3
986 AMPARA PADIYATHALAWA 933482847V 40600565 DISSANAYAKE, D.M.S.A.S. 92 4
987 AMPARA MAHAOYA 895740756V 40602154 PERERA, K.U.I. 113 1
988 AMPARA MAHAOYA 842063914V 40601375 BANDARA, R.M.N.I. 108 2
989 AMPARA MAHAOYA 926821903V 40602262 MALKANTHI, K.W.A.H.G.S. 108 2
990 AMPARA MAHAOYA 898221032V 40601071 DISSANAYAKA, D.M.R.T.M. 104 4
991 AMPARA MAHAOYA 930811645V 40601588 PRASAD, A.M.C. 98 5
992 AMPARA UHANA 946672262V 40607060 KUMARI, D.M.C. 123 1
993 AMPARA UHANA 838483682V 40606631 DUSHANTHI, W.M. 120 2
994 AMPARA UHANA 930810371V 40607350 SULAKSHANA, P.M.U.S. 115 3
995 AMPARA UHANA 902011331V 40606659 RATHNAYAKA, R.M.U.I. 113 4
996 AMPARA UHANA 896602446V 40607151 RAJAPAKSHA, R.A.T.D. 110 5
997 AMPARA UHANA 936540902V 40606875 KOSHILA, D.M.S. 110 5
998 AMPARA UHANA 896442503V 40606798 NISHANTHI, K.M.M. 109 7
999 AMPARA UHANA 936424074V 40605758 WEERASEKARA, T.G.T.D. 107 8
1000 AMPARA UHANA 926301217V 40604306 NUWANTHIKA, A.H.S.S. 106 9
1001 AMPARA UHANA 832961906V 40607287 KUMARASINGHE, K.A.L.M. 103 10
1002 AMPARA UHANA 855522314V 40602947 ABEYSINGHA, A.M.T.U. 102 11
1003 AMPARA UHANA 198475300316 40603743 PRIYADARSHANI, E.A.R.A. 102 11
1004 AMPARA AMPARA 931811525V 40608070 PREMADARA, K.M.K. 129 1
1005 AMPARA AMPARA 912794202V 40611229 SAMARAWEERA, A.M.M.P. 125 2
1006 AMPARA AMPARA 908550706V 40609439 NAUCHALI, K.N. 123 3
1007 AMPARA NAWINDAWELI 946852422V 40612818 RIFNA, N. 127 1
1008 AMPARA NAWINDAWELI 920051626V 40611480 THIVEERATHAN, T. 126 2
1009 AMPARA NAWINDAWELI 861643352V 40612150 THEVASIHAMANI, S. 117 3
1010 AMPARA NAWINDAWELI 933122352V 40612410 DISHANTH, S. 117 3
1011 AMPARA NAWINDAWELI 912983889V 40612730 MUJAHITH, A.S. 115 5
1012 AMPARA NAWINDAWELI 916120664V 40611445 RUSPINA, S. 111 6
1013 AMPARA KALMUNA - TAMIL 906030888V 40617270 RASNA, A.H. 124 1
1014 AMPARA KALMUNA - TAMIL 908470931V 40618318 JANARTHANI, J. 117 2
1015 AMPARA KALMUNA - TAMIL 908523164V 40618520 SANOFAR, M.J. 117 2
1016 AMPARA KALMUNA - TAMIL 821980976V 40618582 SUNDARARAJAN, S. 114 4
1017 AMPARA SAINDAMARUDU 900371039V 40620020 RASMY, M.R.M. 139 1
1018 AMPARA SAINDAMARUDU 907990877V 40620585 FATHIMA SAJITHA, I.M. 118 2
1019 AMPARA SAINDAMARUDU 841831527V 40620190 ANEES, A.H.M. 113 3
1020 AMPARA KARATIVU 881141914V 40622737 VISUWARATHAN, K. 120 1
1021 AMPARA KARATIVU 901590125V 40622615 MOHAMED ASLAM, U.L. 111 2
1022 AMPARA KARATIVU 880171526V 40622420 PIREMANANTH, A. 111 2
1023 AMPARA KARATIVU 878313666V 40621671 FARHATH JABEEN, M.R. 110 4
1024 AMPARA NINDAVUR 897430290V 40624067 NAHAR, S.I.F. 136 1
1025 AMPARA NINDAVUR 920010261V 40623806 FARHAN, A.M. 132 2
1026 AMPARA NINDAVUR 955130103V 40622799 RIFKA, A.S.F. 131 3
1027 AMPARA NINDAVUR 935492564V 40624040 RIFKA, A.B.F. 131 3
1028 AMPARA NINDAVUR 930560839V 40623976 AJMAL, M.J.M. 119 5
1029 AMPARA NINDAVUR 908160517V 40623013 RIYAZA, A.R.F. 112 6
1030 AMPARA NINDAVUR 935201284V 40623655 MUFNA, L.F. 111 7
1031 AMPARA NINDAVUR 926710176V 40623840 BANAZIR JAHAN, M.C. 106 8
1032 AMPARA ADDALACHCHENA 920542620V 40624906 JASMIL, A.G. 142 1
1033 AMPARA ADDALACHCHENA 942141041V 40626240 IRFAN, T. 137 2
1034 AMPARA ADDALACHCHENA 933463605V 40625093 HISAM AHAMED, S. 129 3
1035 AMPARA ADDALACHCHENA 938272450V 40626284 FATHIMA RIFANA, A. 123 4
1036 AMPARA AKKARAIPATTU 901022267V 40627890 RASHID, Y. 144 1
1037 AMPARA AKKARAIPATTU 948203430V 40627214 AAFREEN, M.N.F. 134 2
1038 AMPARA AKKARAIPATTU 923302158V 40627185 NASHEETH, A.J.A. 130 3
1039 AMPARA AKKARAIPATTU 906262134V 40627200 FATHIMA RUSTHA, M.H. 127 4
1040 AMPARA AKKARAIPATTU 907751945V 40627630 NAWFA, N. 120 5
1041 AMPARA AKKARAIPATTU 818264526V 40627950 SAFANA, S. 120 5
1042 AMPARA AKKARAIPATTU 822021654V 40627566 NIZAM, A.M.A. 111 7
1043 AMPARA AKKARAIPATTU 950380900V 40628072 LITHARSAN, J. 89 8
1044 AMPARA ALAYADIVEMBU 940123453V 40630547 SUJITHMATHUSANGA, S. 131 1
1045 AMPARA ALAYADIVEMBU 837845157V 40629519 NIROJINI, S. 125 2
1046 AMPARA ALAYADIVEMBU 936221890V 40629250 MADHUJAA, N. 125 2
1047 AMPARA ALAYADIVEMBU 903322527V 40630044 NITHARSAN, R. 114 4
1048 AMPARA DAMANA 945542101V 40632764 DAMAYANTHI, A.G.A.S. 109 1
1049 AMPARA THIRUKKOVIL 862723350V 40634080 SUTHAKARAN, S. 123 1
1050 AMPARA POTHUVIL 907101533V 40636718 FATHIMA NUSHRATH, M.A. 138 1
1051 AMPARA POTHUVIL 921482426V 40635848 AL AMEEN, M.A. 136 2
1052 AMPARA POTHUVIL 911382601V 40635774 KAMIL, A.K.M. 125 3
1053 AMPARA POTHUVIL 830280430V 40635990 CASSIM, S.M. 124 4
1054 AMPARA POTHUVIL 831920637V 40636766 THASLEEM, B. 122 5
1055 AMPARA POTHUVIL 840733840V 40636232 RAMEESH, N. 121 6
1056 AMPARA POTHUVIL 920011195V 40637120 JIFFRY, A. M. 117 7

1057 AMPARA POTHUVIL 907972500V 40637241 FARWEEN, M.T.S. 115 8
1058 AMPARA POTHUVIL 903431679V 40636124 ANWER, S. 114 9
1059 AMPARA POTHUVIL 862881958V 40637410 SUMANARAJ, R.M. 108 10
1060 AMPARA LAHUGALA 908650220V 40637909 GUNASINGHA, H. 124 1
1061 AMPARA LAHUGALA 880212427V 40637640 KULARATHNA, R.N. 113 2
1062 AMPARA KALMUNA - MUSLIM 933580580V 40640617 MOHAMED NAJAATH, J.M. 127 1
1063 TRINCOMALEE PADAVI SRI PURA 937240449V 40642635 DISSANAYAKE, D.M.C.S. 117 1
1064 TRINCOMALEE KUCHCHAVELI 812872338V 40643414 KUSALAVAN, S. 121 1
1065 TRINCOMALEE KUCHCHAVELI 938321434V 40643766 VISVANATHAN, L. 106 2
1066 TRINCOMALEE KUCHCHAVELI 947313797V 40642879 FATHIMA SUHAINA, R. 103 3
1067 TRINCOMALEE KUCHCHAVELI 900561539V 40644039 RAJAPUTHEEN, A.J. 101 4
1068 TRINCOMALEE KUCHCHAVELI 915774091V 40643110 PRAGASHINI, P. 94 5
1069 TRINCOMALEE MORWEWA 921671610V 40645003 CHATHURANGA, D.M. 113 1
1070 TRINCOMALEE MORWEWA 912300439V 40644835 AMARADASA, A.W.S. 113 1
1071 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 948122693V 40650294 THENNAKOON, T.M.M.L. 124 1
1072 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 888232222V 40649388 SUGANYA, S. 123 2
1073 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 822051740V 40646333 SATHANANTHAN, A. 122 3
1074 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 935782846V 40646074 JENITA, V. 121 4
1075 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 893421181V 40647940 SAJEETHARAN, M. 119 5
1076 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 842642698V 40648351 SRITHARAN, M. 116 6
1077 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 915833101V 40647646 THAYAPARAN, S. 116 6
1078 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 917552355V 40646030 YASODARARAJA, N. 116 6
1079 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 901364109V 40649067 JANAPRIYAN, R. 116 6
1080 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 880443291V 40646486 RAGUVARAN, G. 113 10
1081 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 897103451V 40646410 SUNSORUBI, S. 113 10
1082 TRINCOMALEE TOWN AND GRAVETS 903291877V 40645800 KUGESH, T. 112 12
1083 TRINCOMALEE THAMBALAGAMUWA 950182377V 40652830 RIBSATH, N. 118 1
1084 TRINCOMALEE THAMBALAGAMUWA 910993283V 40651700 MUNAS, A. 113 2
1085 TRINCOMALEE THAMBALAGAMUWA 927031060V 40652510 AMARASINGHE, A.A.V.G.D.D.K. 112 3
1086 TRINCOMALEE KANTHALE 925662216V 40655732 FATHIMA MAHEEZA, M.F. 124 1
1087 TRINCOMALEE KANTHALE 892622892V 40654862 ABERATHNA, M.A.I.A. 116 2
1088 TRINCOMALEE KANTHALE 917742995V 40655291 DISSANAYAKE, D.M.C.M. 114 3
1089 TRINCOMALEE KANTHALE 915780644V 40655624 NAJITHA BANU, M.N. 113 4
1090 TRINCOMALEE KANTHALE 948662981V 40655379 SOORIYABANDARA, K.T. 111 5
1091 TRINCOMALEE KINNIYA 936451284V 40659305 RIFKA BANU, M.R. 132 1
1092 TRINCOMALEE KINNIYA 912684628V 40657551 IMTHIYAS, S.M. 127 2
1093 TRINCOMALEE KINNIYA 915061303V 40656786 SABRIYA, N.F. 113 3
1094 TRINCOMALEE KINNIYA 937584075V 40657534 SITHTHI SHAFA, T. 110 4
1095 TRINCOMALEE KINNIYA 850160805V 40658344 NAWSATH, M.A. 109 5
1096 TRINCOMALEE KINNIYA 820630238V 40657258 MOHAMED NIZAM, M.M. 107 6
1097 TRINCOMALEE KINNIYA 882941604V 40656616 MOHAMED RILWAN, A.S.M. 103 7
1098 TRINCOMALEE MUTHUR 932712385V 40661541 MOHAMED WASEEM, A.W. 128 1
1099 TRINCOMALEE MUTHUR 902842110V 40661481 AJANTHARAJ, R. 119 2
1100 TRINCOMALEE MUTHUR 938074070V 40660640 SHAHANI, R.S. 118 3
1101 TRINCOMALEE MUTHUR 911293234V 40663192 JESMIN, N.M. 114 4
1102 TRINCOMALEE MUTHUR 910140698V 40662564 PUVAKEETHAN, S. 114 4
1103 TRINCOMALEE MUTHUR 942352646V 40661632 FARSATH, M.M. 109 6
1104 TRINCOMALEE MUTHUR 861221830V 40660958 MOHAMED MUJEEB, S.W. 107 7
1105 TRINCOMALEE MUTHUR 852584637V 40661569 PIRAGASU, S.S. 105 8
1106 TRINCOMALEE MUTHUR 892411425V 40660580 SHIFAS, A.M. 104 9
1107 TRINCOMALEE MUTHUR 940051606V 40660260 MOHAMED RIFNAS, H.K. 101 10
1108 TRINCOMALEE MUTHUR 937253168V 40663113 RIFSA, M.F. 94 11
1109 TRINCOMALEE SERUVILA 936201326V 40664153 MALKANTHI, G.R.S. 119 1
1110 TRINCOMALEE VERUGAL/ECHCHALAMPATTUWA 942

Related posts: