புதிய அரசாங்கத்தில் 40 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்பு !

Wednesday, August 12th, 2020

புதிய அரசாங்கத்தின் புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவியேற்கும் நிகழ்வு கண்டி, மகுல்மடுவவில் இடம்பெற்றது.

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜகபக்ச முன்னிலையில் குறித்த இராஜாங்க அமைச்சர்கள் தமது பதவிகளை பெற்றுக்கொண்டனர்.

இன்றையதினம் பதவியேற்றுக்கொண்ட புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்களாக – சமல் ராஜபக்ஷ – உள்ளக பாதுகாப்பு, உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

பியங்கர ஜெயரட்ன – வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்பு மேம்பாடு மற்றும் சந்தைபடுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

துமிந்த திசாநாயக்க – சூரிய சக்தி, காற்று மற்றும் நீர் மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

தயாசிறி ஜயசேகர – பெட்டிக் கைத்தறி துணிகள் மற்றும் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

லசந்த அழகியவண்ண – கூட்டுறவு சேவைகள் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

சுதர்ஷனி பெர்ணான்டோபிள்ளை – சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் சிறைக்கைதிகள் புனர்வாழ்வு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

அருந்திக பெர்ணான்டோ – தென்னை, கித்துல், பனை மற்றும் இறப்பர் செய்கை மேம்பாடு மற்றும் அது சார்ந்த பல்துறை உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வகைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

நிமல் லன்சா – கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

ஜயந்த சமரவீர – குத வசதிகள், கொள்கலன் முனையங்கள், துறைமுக விநியோக வசதிகள், இயந்திர படகுகள் மற்றும் கப்பல் தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

ரொஷான் ரணசிங்க – காணி முகாமைத்துவ அலுவல்கள் மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி காணிகள் மற்றும் சொத்துகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

கனக ஹேரத் – கம்பனி தோட்டங்களை சீர்திருத்துதல், தேயிலை தோட்டங்களை நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் தேயிலை ஏற்றுமதி மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

விதுர விக்ரமநாயக்க – தேசிய மரபுரிமைகள், அருங்கலைகள் மற்றும் கிராமிய சிற்பக்கலைகள் மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

ஜானக வக்கும்புர – கரும்பு, சோளம், மரமுந்திரி, மிளகு, கருவா, கராம்பு, வெற்றிலை உள்ளிட்ட சிறு பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

விஜித வேருகொட – அறநெறி பாடசாலைகள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி பௌத்த பல்கலைக்கழகம் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

ஷெஹான் சேமசிங்க – சமுர்த்தி வதிவிட பொருளாதார, நுண் நிதிய, சுய தொழில் வியாபார அபிவிருத்தி மற்றும் கீழுழைப்பு பயன்பாட்டு அரசாங்க வளங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

மொஹான் டி சில்வா – உர உற்பத்தி மற்றும் வழங்கல், இரசாயன உரங்கள் மற்றும் கிருமி நாசினி பாவனை ஒழுங்குருத்துகை இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

லொஹான் ரத்வத்த – இரத்தினக்கல், தங்க ஆபரணங்கள் மற்றும் கனிய வளங்கள் சார்ந்த கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

திலும் அமுனுகம – வாகன ஒழுங்குருத்துகை, பேருந்து போக்குவரத்து சேவைகள் மற்றும் புகையிரத பெட்டிகள் மற்றும் மோட்டார் வாகன கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

விமலவீர திசாநாயக்க – வன ஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு, யானை வேலி மற்றும் அகழிகளை நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

தாரக பாலசூரிய – பிராந்திய உறவு நடவடிக்கைகள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

இந்திக அனுருத்த – கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டிடப்பொருள் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

கான்சன விஜயசேகர – அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் மீன்கள், இரால்கள் வளர்த்தல், கடற்றொழில் துறைமுகள் அபிவிருத்தி மற்றும் பல நாள் கடற்தொழில் அபிவிருத்தி மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

சனத் நிஷாந்த – கிராமிய மற்றும் பிரதேச நீர் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

சிறிபால கமலத் – மகாவலி வலையங்களை அண்டியுள்ள கால்வாய்களின் அகழிகள் மற்றும் குடியிருப்பு பொது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

சரத் வீரசேகர – மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

அனுராத ஜயரத்ன – கிராமிய வயல்கள், அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்பாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

சதாசிவம் வியாழேந்திரன் – தபால் சேவைகள் மற்றும் வெகுசன ஊடக, தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

தேனுக விதான கமகே – கிராமிய மற்றும் பாடசாலை விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

சிசிர ஜயகொடி – சுதேச வைத்திய முறைகளின் மேம்பாடு, கிராமிய ஆயுர்வேத வைத்தியசாலைகள் அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சுகாதாரம் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

பியல் நிஷாந்த டி சில்வா – மகளீர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்ப கல்வி, அறநெறி பாடசாலைகள், கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலை உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

பிரசன்ன ரனவீர – பிரம்புகள், பித்தளை, மட்பாண்டங்கள், மரபொருட்கள் மற்றும் கிராமிய கைத்தொழில் மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

விமான சேவைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வலையங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

கால்நடை வளங்கள் பண்ணைகள் மேம்பாடு பால் மற்றும் முட்டை சார்ந்த கைத்தொழில்

நெல் மற்றும் தானிய வகைகள் மரக்கறி பழங்கள் மிளகாய் உப்பு மற்றும் வெங்காயம் மற்றும் விதை உற்பத்தி உயர் தொழில்நுட்ப உற்பத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

நகர அபிவிருத்தி கரையோர பாதுகாப்பு கழிவுப் பொருள் அகற்றிகை மற்றும் சமுதாய தூய்மைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

நிதி மற்றும் மூலதன சந்தை மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

திறன்கள் அபிவிருத்தி தொழில் கல்வி மற்றும் தகவல் தொழில் நுட்பம் இராஜாங்க அமைச்சராகவும்

ஔடத உற்பத்திகள் மற்றும் வளங்கல்கள் மற்றும் ஒழுங்குருத்துகை இராஜாங்க அமைச்சராகவும் பதவியேற்றுக்கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related posts: