புதிய அமைச்சுக்கள் சிலவற்றின் விடயதானங்கள் வர்த்தமானியில்

Sunday, June 11th, 2017

நிதி, ஊடகம், வெளிவிவகாரம், காணி மற்றும் அபிவிருத்தி பணி பொறுப்புகள் முதலான நான்கு அமைச்சுகளுக்குரிய விடயதானங்கள் தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி , தேசிய லொத்தர் சபை , அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை உள்ளிட்ட 5 நிறுவனங்கள் வெளிவிவகார அமைச்சின் கீழும் , மற்றும் பொதுத் திறைச்சேரி தேசிய இறைவரித்திணைக்களம் , இலங்கை சுங்கம் , கலால் திணைக்களம் காப்புறுதி வாரியம் உள்ளிட்ட 33 நிறுவனங்கள் நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சின் கீழும் வர்த்தமானி அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.காணி சீர்திருத்த ஆணைக்குழு மற்றம் நில அளவைத் திணைக்களம் உள்ளிட்ட 8 நிறுவனங்கள் காணி மற்றும் பாராளுமன்ற சீர்திருத்த அமைச்சின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம் உள்ளிட்ட 3 நிறுவனங்கள் அபிவிருத்தி பணி பொறுப்புக்கள் அமைச்சின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Related posts: