பதிவு திருமண கட்டணம் அதிகரிப்பு!

Wednesday, June 2nd, 2021

இலஙகையில் இதுவரையான காலப்பகுதியில் நடைமுறையிலிருந்து வந்த திருமணப் பதிவுக்கான கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பதிவாளர் நாயகம் அலுவலகத்தின் அறிவிப்பின்படி, பொது திருமணப்பதிவு சட்டத்தின் அடிப்படையில் பதிவாளர் அலுவலகம் அல்லது வெளியிடங்களில் விவாகப் பதிவு உள்ளடக்கத்துக்கான கட்டணம் 100 ரூபாவில் இருந்து 120 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்படுகின்ற திருமணத்துக்கான கட்டணம் 750 ரூபாவில் இருந்து 900 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் விவாகப் பதிவுக்கான பதிவாளர் உறுதிச்சான்றை வழங்குவதற்கான கட்டணம் 100 ரூபாவில் இருந்து 120 ஆக உயர்வடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related posts: