திருத்தப்பட்ட வற்வரி சட்டமூலம் சபையில் சமர்ப்பிப்பு!

Tuesday, October 4th, 2016

திருத்தப்பட்ட வற்வரி சட்டமூலம் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த சட்டமூலத்தினை அவைத்தலைவர் லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல சபையில் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

add-1 copy

Related posts: