தரம் 1 நீதிமன்ற அனுமதியைப் பெற அமைச்சரவை அங்கீகாரம்.!

Tuesday, January 21st, 2020

அரச அங்கீகாரம் பெற்ற பாடசாலைகளில் தரம் 1 இற்கு சேரக்கூடிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க, உயர் நீதிமன்றத்தின் அனுமதியைப் பெற அமைச்சரவை அங்கீகாரம்.

Related posts: