தமிழ் மக்களுக்கான உரிமை விடயங்களில் நாம் என்றும் பின்நின்றது கிடையாது – எழுக தமிழ் பேரெழுச்சி நிகழ்வில் ஈ.பி.டி.பியின் தேசிய அமைப்பாளர் பசுபதி சீவரத்தினம்!

Saturday, September 24th, 2016

தமிழ் மக்களுக்கான உரிமை விடயங்களில் நாம் என்றும் பின்நின்றது கிடையாது – எழுக தமிழ் பேரெழுச்சி நிகழ்வில் ஈ.பி.டி.பியின் தேசிய அமைப்பாளர் பசுபதி சீவரத்தினம்! (படங்கள் இணைப்பு)

 

 

05

04

03

02

01

 5

1

2

3

4

DSC05555

6

7

8

9

10

11

13

14

Related posts: