சிகரட்டின் விலை அதிகரிப்பு!

Wednesday, August 1st, 2018

ஒரு சிகரட்டிற்கான மதுவரி 3.80 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டதால் சிகரட்டின் விலை 5 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts: