மாநகர பிரதேசத்தில் 50 க்கு மேற்பட்ட திண்மக் கழிவுகள் சேகரிக்கும் பெட்டிகள்!

Saturday, June 23rd, 2018

யாழ்ப்பாண மாநகர பிரதேசத்தில் இதுவரைக்கும் ஐம்பது வரையிலான திண்மக் கழிவுகள் சேகரிக்கும் பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன என மாநகராட்சி மன்றம் அறிவித்துள்ளது.

குடிமக்கள் செறிந்து வாழும் இடங்கள் பிரதான சந்திகள் மற்றும் அரச திணைக்களங்கள், பாடசாலைகள் போன்றவற்றில் இந்தத் திண்மக் கழிவுகள் சேகரிக்கும் பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

Related posts: