தண்டனை சட்டக் கோவையை திருத்த ஏற்பாடு!

Wednesday, November 2nd, 2016

தண்டனை கோவைச் சட்டத்தை திருத்துவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் அதனடிப்படையில் குற்றம் சார்ந்த பொறுப்புக்கான 8 வயதில்  திருத்தங்களைசெய்து அந்த வயது எல்லையை 12 அல்லது 14ஆக மாற்றுவதற்கு நடடிவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

right-to-information-act

Related posts: