இந்த ஆட்சியில் யாழ் குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு – அமைச்சர் டக்ளஸ் தெரிவிப்பு!

Thursday, September 17th, 2020

இந்த ஆட்சியில் யாழ் குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு -அமைச்சர் டக்ளஸ் தெரிவிப்பு!

Related posts: